Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 07:49

Είναι ικανή η Ελλάδα για ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός, ε, είναι;

Συντάκτης 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ineqΣ.Δ. Όταν ακούμε κουβέντα να γίνεται για ανισότητες το μυαλό μας πάει κατ'ευθείαν στις οικονομικές και δεν κάνει λάθος, μιας και αυτές είναι πιο ορατές στο κοινό βλέμμα και πιο άμεσα πιεστικές. Οι περισσότεροι όμως έχουμε μάθει εμπειρικά και για άλλες ανισότητες, όπως αυτές στην εκπαίδευση, στις πληροφορίες, στην πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, στην ψυχαγωγία/αναψυχή/πολιτισμό, στην ασφάλεια, στο περιβάλλον, κ.α. Όλες αυτές οι ανισότητες που αλληλοεπηρεάζονται, συνυπάρχουν και μέσα στην ίδια πόλη, και σε κάθε χώρα και ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε και παγκόσμια. Προσπάθειες γίνονται από θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγοντες για να κλείνει η ψαλίδα των ανισοτήτων και τα αποτελέσματα δεν είναι αμελητέα, όμως όπως απεφάνθει το Συμβούλιο της Ευρώπης πολλές χώρες-εταίροι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επίπεδα ανισότητας τα οποία είναι υψηλότερα από ό,τι ήταν 30 χρόνια πριν και αποτελούν απειλή για την εφαρμογή της ατζέντας του 2030.

Στην χώρα μας το κυρίαρχο σημείο ανισοτήτων είναι οι οικονομικές, που οξύνθηκαν βασικά με την οικονομική κρίση και επιδεινώθηκαν περαιτέρω με την πανδημία. Τώρα μένει να δούμε αν είμαστε ικανοί, αν δηλαδή κατά προτεραιότητα το πολιτικό προσωπικό της χώρας μπορεί να μειώσει τις ανισότητες με ένα δίκαιο τρόπο και να βάλει το νερό στ'αυλάκι για μία βιώσιμη ανάπτυξη που θα φέρει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως διαχρονικά τον πολύ τον κόσμο τον ενδιαφέρουν πιο πολύ οι παρεμβάσεις με τις οποίες μπορούν να μειώνονται οι ανισότητες και αρκετούς επιστήμονες και τα αίτια της δημιουργίας αυτών των ανισοτήτων. Και οι δύο πάντως βοηθούν να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. 

Το άρθρο του Κώστα Καλλίτση που ακολουθεί είναι πολύ αισιόδοξο ως προς τις αντικειμενικές δυνατότητες, από τις οποίες η μόνη που έχει φτάσει στ'αυτιά μας είναι το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, για να τα καταφέρει η χώρα να προχωρήσει σε καλύτερες θέσεις τέτοιες που να γίνει αισθητή η πρόοδος από τον κόσμο.

Όμως....όλα τα λεφτά του καλού αυτού άρθρου είναι στις δύο τελευταίες προτάσεις. Ακόμα κι αν δεν καταλάβαμε εις βάθος όλα αυτά τα οικονομικά προγράμματα που αραδιάζει ο αρθρογράφος στο τέλος η ερώτησή του μας αφορά όλους και το ωραίο είναι πως όλοι θα έχουμε μία απάντηση, αλλά πρόταση λύσης πόσοι αν η απάντησή σας είναι όχι; 

Μπο­ρεί η χώρα μας να αλ­λά­ξει, να κι­νη­θεί σε άλλη τρο­χιά από αυ­τήν στην οποία κι­νεί­ται τα τε­λευ­ταία χρό­νια; Οι αντι­κει­με­νι­κοί πα­ρά­γο­ντες «λένε» ένα ηχη­ρό «ναι».

Σε αυτό, κατ’ αρ­χάς, συ­ντεί­νει η ίδια η θέση που έχει κερ­δί­σει η πα­τρί­δα μας στον σύγ­χρο­νο κό­σμο. Εχει σχε­τι­κά σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές (το ξε­χνά­με, ίσως το θυ­μό­μα­στε όταν βλέ­που­με να πνί­γε­ται η Γερ­μα­νία…), εί­ναι μια ασφα­λής χώρα, απαλ­λαγ­μέ­νη από την τρο­μο­κρα­τία που τα­λα­νί­ζει άλ­λες χώ­ρες, βρί­σκε­ται στον σκλη­ρό πυ­ρή­να του δυ­τι­κού κό­σμου, στο ΝΑ­ΤΟ και στην Ευρω­ζώ­νη, στη μα­κρά δια­δρο­μή της πέ­ρα­σε (όπως, ας μην ξε­χνά­με, και οι άλ­λες χώ­ρες του κό­σμου…) πολύ σκλη­ρές στιγ­μές, αλλά, τε­λι­κά, πά­ντα βρέ­θη­κε στη σω­στή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, έχει κρά­τος δι­καί­ου (έστω κι αν πά­σχει από ρά­θυ­μη Δικαιο­σύ­νη…), εύ­στρο­φο και μορ­φω­μέ­νο αν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, κλί­μα και πε­ρι­βάλ­λον όπου όλοι το ζη­λεύ­ουν και θα τους άρε­σε να ζή­σουν και να ερ­γα­στούν εδώ.

Η ει­κό­να της μι­ζέ­ριας την αδι­κεί. Ρέπου­με εύ­κο­λα στο να το ξε­χνά­με, αλλά η Ελλά­δα εί­ναι στις 50 πλου­σιό­τε­ρες χώ­ρες του κό­σμου. Προς θε­τι­κή απά­ντη­ση συ­ντεί­νουν και οι νέες ευ­και­ρί­ες που ανοί­γο­νται μπρο­στά της, λόγω της συμ­με­το­χής της στην Ευρω­παϊ­κή Ενωση. Στα­χυο­λο­γώ τέσ­σε­ρις ενό­τη­τες ευ­και­ρί­ας:

(α) Η ιστο­ρι­κή πρω­το­βου­λία «Fit for 55», το σχέ­διο της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής για την αντι­με­τώ­πι­ση της κλι­μα­τι­κής κρί­σης, που τα αμέ­σως επό­με­να χρό­νια θα αλ­λά­ξει τη ζωή μας, τη λει­τουρ­γία επι­χει­ρή­σε­ων και κρά­τους, τον τρό­πο που κτί­ζου­με κτί­ρια και τις χρή­σεις γης μέ­χρι τον τρό­πο που κυ­κλο­φο­ρού­με, κρύ­βει τε­ρά­στιες ευ­και­ρί­ες.

(β) Η νέα ΚΑ­Π 2021-27 προ­σφέ­ρει επί­σης νέες με­γά­λες ευ­και­ρί­ες: Θα λά­βου­με 19,3 δισ. με βάση νέα κρι­τή­ρια που θα ισχύ­σουν στην Ευρώ­πη και στη­ρί­ζουν τη μι­κρο­με­σαία πα­ρα­γω­γή, βοη­θούν να δια­τη­ρη­θεί ο πλη­θυ­σμός στην επαρ­χία, ενι­σχύ­ουν τη συ­νε­ται­ρι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και το πε­ρι­βάλ­λον.

(γ) Το ευ­ρω­παϊ­κό Ταμείο Ανά­καμ­ψης, από όπου θα πά­ρου­με ανα­λο­γι­κά τα πε­ρισ­σό­τε­ρα κε­φά­λαια. Τα πε­ρί­που 32,5 δισ. θα μπο­ρού­σαν να πυ­ρο­δο­τή­σουν την αλ­λα­γή οι­κο­νο­μι­κού υπο­δείγ­μα­τος, προς ένα εξω­στρε­φές, αντα­γω­νι­στι­κό, πρά­σι­νο, οι­κο­νο­μι­κό μο­ντέ­λο, κι ένα κρά­τος ψη­φιο­ποι­η­μέ­νο και με μι­κρό­τε­ρη κακή γρα­φειο­κρα­τία.

(δ) Δανεια­κοί πό­ροι άνω των 8 δισ. για μι­κρο­με­σαί­ες, σύγ­χρο­νες και δυ­να­μι­κές επι­χει­ρή­σεις, μέσω του τρέ­χο­ντος Ε­ΣΠΑ και της Ανα­πτυ­ξια­κής Τρά­πε­ζας, πό­ροι στους οποί­ους θα πρέ­πει να συ­νυ­πο­λο­γι­στούν με­ρι­κά δισ. επι­πλέ­ον δά­νεια με βάση το νέο Ε­ΣΠΑ 2021-27 και το πρό­γραμ­μα REACT-EU.

Η θέση της χώ­ρας στον πα­γκό­σμιο χάρ­τη και οι νέες ευ­και­ρί­ες που δη­μιουρ­γού­νται εί­ναι ευ­νοϊ­κές για ένα άλμα προς τα εμπρός. Αν αυτό γί­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ή αν, απλώς, όλα αυτά τρο­φο­δο­τή­σουν μόνο μια διε­τία έντο­νης οι­κο­νο­μι­κής με­γέ­θυν­σης με ταυ­τό­χρο­νη διεύ­ρυν­ση των ανι­σο­τή­των και ανα­πα­ρα­γω­γή ενός (έστω ψη­φια­κά εκ­συγ­χρο­νι­σμέ­νου…) πε­λα­τεια­κού ή (αν κρί­νου­με από ορι­σμέ­νες εξε­λί­ξεις πα­γκο­σμί­ως…) ενός ψι­λο­αυ­ταρ­χι­κού κρά­τους, αυτό το απο­φα­σί­ζει δη­μο­κρα­τι­κά και συ­ναι­νε­τι­κά η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία.

Οι αντι­κει­με­νι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις εί­ναι ώρι­μες, αλλά τί­πο­τα δεν θα γί­νει αν δεν έχει ωρι­μά­σει και ο «υπο­κει­με­νι­κός πα­ρά­γο­ντας» – για να θυ­μη­θού­με τα πα­λιά. Βλέ­πε­τε κάτι να ωρι­μά­ζει;..

Πηγή:  ananeotiki.gr  

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 11:01
Λάκης Ιγνατιάδης

Ραβδοσκοπία ατζαμή

Τελευταία άρθρα από τον/την Λάκης Ιγνατιάδης

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση